Search

Follow Us:

 

Kombi prevoz Budimpešta, Beč, Temišvar, Prag, Bratislava

Kayaz Naturals / Taxi Service  / Kombi prevoz Budimpešta, Beč, Temišvar, Prag, Bratislava

Kombi prevoz Budimpešta, Beč, Temišvar, Prag, Bratislava

Gea Tours: Kombi prevoz putnika, najam vozila, avio karte-NON-STOP 24h

Doručak i večera, ukoliko drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumevaju kontinentalni doručak, a večeru meni. Ugovor o putovanju proizvodi pravno dejstvo ne samo u odnosu na putnika koji je isti formalno zaključio i potpisao, već i prema ostlim korisnicima aranžmana naznačenim u ugovoru, tako da se uplata akontacije, otkaz i pravne posledice istog, i dr.odnose na sve putnike. Ovo se posebno odnosi na prethodno upoznavanje sa programom i Opštim uslovima putovanja https://taxi-travel.me/ i osiguranja, te se smatra da su isti uručeni i prihvaćeni od strane svih putnika iz ugovora. Organizator može Pogramom predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.

Budva, Montenegro: Secret Seaside – Telegraph – The Telegraph

Budva, Montenegro: Secret Seaside – Telegraph.

Posted: Tue, 04 Aug 2015 07:00:00 GMT [source]

U tom slučaju vaša Porudžbina će biti u potpunosti naplaćena, kao i plaćanje troškova isporuke. Imajte na umu – dostavljanje lažnih ličnih podataka strogo je zabranjeno u skladu sa zakonom. Organizator je dužan da  informiše putnika o mogućnosti obezbeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posledica nesrećnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu. Putniku se preporučuje da obezbedi polise za navedeni paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se putniku preporučuje da isto obezbedi, jer to može biti razlog da mu naše ili pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja. Svaki putnik pojedinačno (potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora) ima pravo prigovora zbog neizvršene ili delimično izvršene usluge te je dužan organizatoru putovanja uložiti pismenu, blagovremenu, obrazloženu reklamaciju sa priloženim dokazima, najkasnije u roku od 8 dana od dana završetka putovanja.

Vaše putovanje je naša briga!

Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora putovanja i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Putnik garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag ispunjavaju uslove odredjene pozitivnim propisima naše zemlje, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se vrši tranzit ( granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi ). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa. – da putniku, neposredno pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika,odnosno lokalne agencije,ino partnera organizatora, i telefon, a izuzetno i po potrebi adresu organizatora za nužnu pomoć putniku. “Terra Travel u svom voznom parku ima preko 50 vozila (kombi vozila, minibuseve, turističke autobuse) i kao odgovorna kompanija posedujemo sve potrebne licence za obavljanje kako domaćeg tako i međunarodnog vanlinijskog prevoza putnika.”

Trokrevetne i četvorokrevetne sobe (ili apartmani ) su čak i u hotelima više kategorije, po pravilu, na bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomoćna ležaja, koji su, po pravilu, drvene ili metalne konstrukcije, na rasklapanje, što u bitnom može pogoršati kvalitet smeštaja. Na zahtev putnika, organizator može ( ukoliko hotel ima raspoloživih kapaciteta ) obezbediti smeštaj u trokrevetnoj sobi, ali putnik unapred mora imati u vidu da je komfor, pa samim tim i kvalitet smeštaja u ovim sobama lošiji, radi čega naknadni prigovori putnika koji se tiču napred navedenog ( veličine sobe, slobodnog prostora i sl. ) ne mogu biti osnovani. Organizator putovanja, kao ni neposredan izvršioc usluga ne snosi odgovornost usled mogućeg nestanka struje ili vode kako u odabranom objektu, tako i na odabranoj destinaciji, koji su uzrokovani razlozima van uticaja organizatora putovanja . Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumevaju njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu pomoć putniku po unapred utvrđenim terminima periodičnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan način.

Minibus prevoz

Dobro došli u Delhi, grad džinova i 25 miliona ljudi.Sa turističke tačke gledišta Delhi se može podeliti na dva glavna dela – Stari Delhi, grad Mogula, koji potiče iz 17. Veka i koji je očuvao taj duh do danas, i Novi Delhi, koji su izgradili kolonijalni vladari Britanci, poznat po svojim bulevarima sa drvoredima. Svaki kutak ovog grada i zemlje odiše istorijom i nekom vrstom duha prošlosti.Poseta Indiji prosto se mora zaokružiti obilaskom Tadž Mahala, čuvenim zdanjem koje od svoje izgradnje privlači pažnju posetilaca posebnim načinom arhitekture i simbolikom onoga što predstavlja. Ova mešavina elemenata persijskog, otomanskog, indijskog i islamskog stila je simbol ljubavi šaha Džahana prema svojoj ženi i kada postanete svedok njene velelepnosti, osetite tu ljubav u vazduhu. Tadž Mahal se nalazi u gradu Agra, u kome još možete videti i istoimenu tvrđavu i Fatehpur Sikri – kompleks znamenitosti i hramova u jedinstvenom arhitektonskom stilu.Putovanje ćemo završiti posetom starom gradu Džajpuru, ružičastom gradu. Džajpur je grad muzej na otvorenom zbog svoje istorije o kojoj svedoče spomenici, hramovi, palate, tvrđave, kapije, tornjevi, trgovi…

taxi becici	http://www.taxi-travel.me/'

Počevši od vremena potvrđivanja „Porudžbine“, „Porudžbinu“ ne možete promeniti i / ili poništiti, osim uz prethodno pismeno odobrenje „Kompanije“. Dobićete e-mail za potvrdu ili drugo obaveštenje (u slučaju da se karte ne mogu potvrditi) u roku od 1 radnog dana nakon datuma unosa naloga. Smeštajnu jedinicu u kojoj putnik boravi, dužan je ostaviti u zatečenom stanju kao u dolasku, čistu, urednu i neoštećenu. https://podgorica.taxi/ U istoj je strogo zabranjen boravak, bez dozvole, osoba koje nisu korisnici istog smeštajnog objekta. U suprotnom vlasnik smeštajne jedinice ili organizator imaju pravo otkaza smještaja putniku. U smeštajnu jedinicu nije dozvoljeno unošenje lako zapaljivih i eksplozivnih materijala, pirotehničkih sredstava, narkotika i opijata, kao ni pripremanje hrane sa jakim ili neprijatnim mirisom.

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Putnik je dužan cenu isplatiti onako kako je ugovoreno, te eventualne reklamacije i prigovori na kvalitet izvršenih usluga, ne mogu uticati na ugovorenu obavezu putnika, naročito u slučaju uplate cene u ratama, već se u tom slučaju imaju primeniti odredbe tač.12. Odredbe ovih Opštih uslova putovanja čine sastavni deo ugovora između putnika i »Aqua Travel Bgd-a« kao ” organizatora putovanja i obavezujuće su za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili programom. Organizator taxi becici http://www.taxi-travel.me/ je u obavezi da, pre zaključenja ugovora, obavesti putnika o svakoj promeni podataka iz programa, u pismenoj formi, ili na trajnom nosaču (trajnom medijumu) koji je lako dostupan putniku. U slučaju postojanja razlike između prijave putnika i izmenjenog predloga organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje organizatora narednih 48 časova. Ukoliko putnik ne obavesti organizatora u navedenom roku da li prihvata novoučinjeni Program – ponudu, ugovor se smatra raskinutim.

https://podgorica.taxi/

Leave a Reply